gyara

ga69 ga69 ga69 ga69
ga69 ga69 ga69 ga69
ga69 ga69 ga69 ga69
ga69 ga69 ga69 ga69
ga69 ga69 ga69 ga68
ga67 ga66 ga61 ga61
ga61 ga61 ga61 ga59
ga59 ga58 57 56
54 55 go53 ga52
ga51 ga50 ga49 ga48
ga47 ga46 ga45 ga44
ga43 ga42 ga41 ga40
ga39 ga38 ga37 ga36
ga35 ga34 ga33 ga32
ga31 ga30 ga29 ga28
ga27 ga26 ga25 ga24
ga23 ga22 ga21 ga20
ga19 ga18 ga17 ga16
ga15 ga14 ga13 ga12
ga11 ga10 ga9 ga8
ga7 ga6 ga5 ga4